حمایت و همکاری دانشگاه های ایران از کنفرانس
1397/03/10

با عنایت به سطح علمی کنفرانس، دانشگاه ها و مراکز تخصصی مرتبط از کنفرانس بین المللی میان رشته ای روسیه و شرق: تعامل در هنر اعلام حمایت و همکاری کردند.

پژوهشکده فرهنگ هنر و معماری جهاد دانشگاهی، دانشگاه خوارزمی، دانشکده هنر و معماری دانشگاه علم و فرهنگ و سایر مراکز طی نامه ای جداگانه ضمن حمایت معنوی و علمی، موافقت خود را برای همکاری در برگزاری این کنفرانس اعلام داشتند. این راستا، اساتید برجسته این دانشگاه ها جهت حضور در کمیته برگزاری و علمی کنفرانس معرفی شدند.

 

منبع: شماره نامه

دانشگاه خوارزمی 97/3264

پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری 97/24/130/ص

علم و فرهنگ ص/97/423