مشارکت و همکاری دانشگاه ایوان کی
1397/05/28

احتراما به استحضار می رساند باتوجه به جلسات متعدد شورای سیاستگذاری و دانشگاه ایوان کی به عنوان یکی از دانشگاه های فعال در حوزه بین الملل، ضمن اعلام موافقت برای مشارکت و همکاری در دوره اول این کنفرانس، تصمیم برآن شد دوره دوم کنفرانس در سال 2019 و همراهی این دانشگاه وزین صورت پذیرد.