برنامه کنفرانس
1397/07/25

احتراما برنامه برگزاری کنفرانس به پیوست تقدیم می شود،

برنامه به زبان انگلیسی

روز اول 18 اکتبر 2018، آکادمی هنر روسیه

روز دوم 19 اکتبر 2018، دانشگاه دولتی روسیه برای علوم انسانی

 

برنامه به زبان روسی

برنامه روز اول و دوم کنفرانس