دسترسی سریع

21

3

4_2

10_1

تاریخ های مهم کنفرانس
مهلت ارسال چکیده »
1397/06/10
مهلت ارسال اصل مقاله »
1397/07/09
آخرین مهلت ثبت نام »
1397/07/17
اعلام نتایج داوری مقالات »
10 روز کاری پس از ارسال مقاله/00/00
قابل توجه پژوهشگران محترم

همانطور که مستحضرید این کنفرانس جزء کنفرانس های معتبر بین المللی خاج از کشور توسط برگزارکنندگان دانشگاهی خارجی محسوب می شود، و زبان اصلی کنفرانس و ارایه مقالات به صورت انگلیسی و یا روسی می باشد، اما با توجه به درخواست پژوهشگران محترم مبنی بر بهبود عملکرد سامانه کنفرانس و به منظور تکریم به پژوهشگران و شرکت کنندگان فارسی زبان و ایرانی، و تلاش های پی در پی نماینده ایرانی کمیته برگزاری کنفرانس قسمت فارسی سایت و امکان ارسال مقاله به زبان فارسی به وجود آمده است. برای این منظور ابتدا توصیه می شود مقالات خود به زبان انگلیسی ارسال نمایید، درغیراینصورت تمامی پژوهشگرانی که مقاله خود را به زبان فارسی ارسال می کنند می بایست چکیده مقاله را به زبان انگلیسی ارسال کنند. تمامی مقالات به زبان انگلیسی در کتابچه مجموعه مقالات و نمایه کنندگان انگلیسی چاپ خواهد شد، همچنین مقالات در برخی از نمایه کنندگان ایرانی هم درج می شود.

توصیه نامه

با توجه به بالا بودن سطح کنفرانس و سوابق برگزارکنندگان توصیه نامه این کنفرانس می تواند تاثیر ویژه ای داشته باشد. ارائه توصیه نامه از کنفرانس برای علاقه مندان به درخواست ادامه تحصیل در خارج از کشور که در کنفرانس شرکت می نمایند، در صورت داشتن شرایط لازم و تایید ریاست کنفرانس امکان پذیر می باشد.

 

پوستر همایش
Poster
اطلاعات کنفرانس

Международная междисциплинарная конференция

«Россия – Восток: взаимодействие в искусстве»

 

Взаимодействие культур – процесс, идущий из глубины веков, и сейчас, в эпоху глобализации, обретающий новые темпы и формы.

Россия – многонациональная страна, по своему географическому положению объединившая Запад и Восток, и представляющая особый культурный мир. Достоевский говорил о «всемирной отзывчивости» русского гения, в акте творчества перевоплощающегося в образы других народов, тем самым впитывающего их самые яркие и сокровенные черты. Искусство мыслится как феномен культуры, наиболее «отзывчивый» на влияния извне. Известные русские художники – Василий Верещагин, Николай и Святослав Рерихи, Павел Кузнецов, многочисленные художники-ориенталисты писали Восток на основе личных впечатлений и воспринятых чуткой творческой душой восточных мифов и легенд. С другой стороны, великие произведения искусства – это «послы доброй воли», которые несут лучшие чаяния души народа во внешний мир, в копилку мировой культуры.

Для России «восточное измерение» традиционно одно из определяющих. С Востока в Россию пришел «звериный стиль», позднее русском декоративном искусстве отчетливо проявляется «восточный стиль». Это – свидетельство глубинных процессов, так как по своей природе стиль свидетельствует о существовании устойчивого конструкта в ментальности культуры, который получает выражение в произведениях живописи, скульптуры, архитектуры и т.п.

Исторически Россия прирастала Востоком, впитывая в себя новые художественные тенденции и практики. Живопись Нико Пиросмани, Мартироса Сарьяна, скульптуры и живопись Зураба Церетели стали неотъемлемой частью русской культуры.

На конференции мы предлагаем участниками обсудить проблемы межкультурного и транскультурного взаимодействия на многогранном поле искусства.

 

Основные темы конференции:
Искусство (изобразительное и декоративное искусство, архитектура, ландшафтная архитектура, киноискусство) как феномен культуры
Искусство как способ познания
Философия искусства на стыке культур и цивилизаций
Транскультурной искусство
Искусство как способ хранения и производства когнитивных кодов культуры Влияние русской культуры на искусство стран Востока
Влияние культур стран Востока на русское искусство, «восточный стиль» в русском декоративном искусстве, русское ориенталистическое искусство
Традиционное и современное искусство восточных регионов и рубежей России
Современное искусство на стыке культур и цивилизаций
Искусствоведческий дискурс на стыке культур и цивилизаций
Иранское и индийское искусство в российских музеях и коллекциях
«Индийский след» в российской культуре
Иранская архитектура в России

 

Важные даты:

Срок представления тезисов: 1 сентября 2018 г.

Срок приглашения на конференцию: 1 октября 2018 г.

 

Даты проведения конференции:      

 Тезисы должны быть представлены на русском и английском языках

 Рабочие языки конференции: русский и английский

 

olgalavr@mail.ru (для российских участников)

mprh.institute@gmail.com